Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51584
Title: Tôi mua dâm người chưa thành niên theo Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trương, Quang Vinh , người hướng dẫn
Nguyễn, Việt Khánh Hòa
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Vị thành niên;Bộ luật hình sự;Tôi mua dâm
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 87 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày một số vấn đề lý luận chung về tội mua dâm người chưa thành niên. Phân tích về tội mua dâm người chưa thành niên theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999. Qua thực tiễn xét xử, đề ra phương hướng hoàn thiện tội mua dâm người chưa thành (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51584
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000173_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.