Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51591
Title: Địa vị pháp lý của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Tất Viễn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Hải quan;Tố tụng hình sự;Địa vị pháp lý;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 100 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu về những cơ sở lý luận của cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự, từ quá trình hình thành đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hải quan qua các thời kỳ. Nghiên cứu, đánh giá việc áp dụng các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện thẩm (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51591
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000131_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 534.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.