Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51593
Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định thời hiệu theo pháp luật hình sư Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Hoa
Keywords: Pháp luật;Luật hình sự;Việt Nam;Chế định thời hiệu
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 124 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về chế định thời hiệu trong luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu và phân tích chế định thời hiệu trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng khi truy cứu trách nhiệm hình sự và thời hiệ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51593
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000117_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.