Những vấn đề về thi hành bản án phạt tù có thời hạn ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51594Những vấn đề về thi hành bản án phạt tù có thời hạn ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51594