Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51597
Title: Hoàn thiện quy chế thực hiện dân chủ ở cấp xã : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Bùi, Xuân Đức, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Lan
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 98 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51597
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006969.pdf
  • Description : 
  • Size : 678.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.