Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51598
Title: Tội pháp hoại chính sách đoàn kết trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trần, Quang Tiệp , người hướng dẫn
Phạm, Thị Khánh Toàn
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Chính sách đoàn kết;Tội phá hoại
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về tội phá hoại chính sách đoàn kết, lịch sử hình thành và phát triển của tội phá hoại chính sách đoàn kết trong sự phát triển chung của pháp luật hình sự Việt Nam, ý nghĩa của việc ghi nhận tội phá hoại chính sách đo (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51598
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000075_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.