Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51600
Title: Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Tất Viễn, người hướng dẫn
Đặng, Mai Hoa
Keywords: Pháp luật;Việt Nam;Luật hình sự;Thẩm phán;Luật tố tụng hình sự
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Phân tích các đặc điểm của các mô hình tố tụng hình sự qua đó thấy rõ được địa vị pháp lý của Thẩm phán tương ứng với từng mô hình tố tụng. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong tố tụng hình sự ở nước ta thời gian vừa q (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51600
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000066_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.