Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51600Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51600