Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51602
Title: Các hình phạt không tước tự do trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Lê, Khánh Hưng
Keywords: Hình phạt;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 111 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ cơ sở lý luận về các hình phạt không tước tự do. Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam về hình phạt không tước tự do và thực tiễn áp dụng các quy định đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các hình phạt không tước tự do (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51602
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02839_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.