Pháp luật của Hàn Quốc và Việt Nam về cho thuê tài chính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51608Pháp luật của Hàn Quốc và Việt Nam về cho thuê tài chính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51608