Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51613
Title: Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn
Nguyễn, Kim Chi
Keywords: Luật hình sự;Tội bắt cóc;Tội phạm;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 100 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu, làm rõ lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội bắc cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam, phân tích các quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới về tội bắc cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trình bày (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51613
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02597_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.