Các tội phạm được thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51619Các tội phạm được thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51619