Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51621
Title: Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn
Hồ, Đại Thức
Keywords: Chống nhà nước;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội phạm
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 87 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Phân tích một cách có hệ thống và tương đối toàn diện những vấn đề lý luận về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: khái niệm, các dấu hiệu pháp lý đặc trưng. Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của tội tuyên truyề (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51621
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02290_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.