Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51622
Title: Các tội phạm trong lĩnh vực tin học theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Trần, Thị Hồng Lê
Keywords: Tin học;Tội phạm;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát về tội phạm trong lĩnh vực tin học. Nghiên cứu và phân tích các đặc điểm cơ bản, các dấu hiệu pháp lý của tội phạm trong lĩnh vực tin học để làm rõ sự khác biệt giữa loại tội phạm này với các tội phạm truyền thống. Phân tích trách nhiệm pháp lý c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51622
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02288_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 975.66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.