Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51625
Title: Tội sử dụng trái phép chất ma túy theo pháp luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Võ, Khánh Vinh, người hướng dẫn
Hoàng, Văn Vương
Keywords: Chất gây nghiện;Luật hình sự;Ma túy;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày lịch sử các quy định của pháp luật hình sự và chính sách hình sự của Nhà nước ta về tội sử dụng trái phép chất ma túy, tìm hiểu thực trạng của tình hình sử dụng trái phép chất ma túy ở Việt Nam và hậu quả của nó. Nghiên cứu các quy định trong Bộ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51625
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02222_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 673.44 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.