Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51626
Title: Tăng thẩm quyền cho kiểm sát viên trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự một yêu cầu tất yếu của tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đỗ, Ngọc Quang, người hướng dẫn
Trần, Mạnh Đông
Keywords: Cải cách tư pháp;Kiểm sát viên;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Trình bày những quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm sát viên trong tố tụng hình sự và yêu cầu đặt ra trong cải cách tư pháp. Khái quát về hệ thống tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân và tình hình chung về đội ngũ Kiểm sát viên của Viện ki (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51626
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02206_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 929.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.