Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51627
Title: Vai trò của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Nguyễn, Đăng Khoa
Keywords: Luật hình sự;Luật sư;Pháp luật Việt Nam;Vụ án hình sự
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 103 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Trình bày khái niệm, nhiệm vụ và mục đích của điều tra vụ án hình sự, làm rõ mối liên hệ và sự tác động qua lại giữa hoạt động điều tra và hoạt động của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Phân tích vị trí, vai trò của luật sư trong giai đoạn đ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51627
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02106_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 24.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.