Vai trò của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51627Vai trò của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51627