Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51628
Title: Thủ tục tố tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Nguyễn, Quỳnh Trang
Keywords: Hình sự sơ thẩm;Luật hình sự;Thủ tục tố tụng;Vụ án hình sự
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự --Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Thông qua việc nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận về thủ tục tố tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm, làm rõ khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của các quy phạm tố tụng; khái quát các quy định của pháp luật Việt Nam về v (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51628
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02024_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.