Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51629
Title: Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Nguyễn, Triệu Như Thường
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Phạm tội;Tội rửa tiền
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Nghiên cứu, phân tích các khía cạnh pháp lý của tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có như cấu thành tội phạm, hình phạt, trách nhiệm hình sự... Trình bày thực trạng tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có và thực tiễn giải quyết các vụ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51629
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01990_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 977.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.