Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51629Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51629