Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51630
Title: Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước tòa án trong luật tố tụng hình sự - những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Trần, Đức Hiếu
Keywords: Luật tố tụng hình sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền bình đẳng;Tòa án
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 111 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày khái niệm, vị trí, ý nghĩa, nội dung và cơ chế của nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước tòa án. Nghiên cứu các nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước tòa án trong luật tố tụng hình sự ở Việt Nam từ 1945 đến nay và ở một số nước trên thế giớ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51630
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01982_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.