Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51633
Title: Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự - lý luận và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Vũ, Quang Dũng
Keywords: Hà Nội;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thủ tục rút gọn;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Khái quát các vấn đề lý luận về thủ tục rút gọn (TTRG) trong tố tụng hình sự (TTHS) như: khái niệm, bản chất, ý nghĩa, mục đích, phạm vi, điều kiện, nội dung của TTRG… cũng như mối quan hệ giữa TTRG với các mô hình tố tụng, với các nguyên tắc chung của TTH (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51633
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01955_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 905.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.