Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51634
Title: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng hình sự - những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy Ngọc
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 116 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Tổng quan những vấn đề lý luận về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (NCQLNVLQ) đến vụ án trong tố tụng hình sự (TTHS) như: khái niệm, đặc điểm, phân biệt NCQLNVLQ với một số người tham gia tố tụng khác…Nghiên cứu, phân tích quyền và nghĩa vụ pháp lý c (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51634
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01950_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 936.12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.