Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng hình sự - những vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51634Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng hình sự - những vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51634