Người tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra - những vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51635Người tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra - những vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51635