Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51635
Title: Người tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra - những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Nguyễn, Trọng Hải
Keywords: Cơ quan điều tra;Luật hình sự;Luật pháp;Người tố tụng
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
103 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Luận giải về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra (CQĐT) được quy định trong Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 và các văn bản quy phạm pháp luật t (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51635
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01930_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.