Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51636
Title: Vấn đề minh oan trong tố tụng hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Hồng Hải, người hướng dẫn
Lương, Thị Hương
Keywords: Luật hình sự;Minh oan;Người bị oan;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 80 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề minh oan trong tố tụng như nguyên tắc minh oan, nội dung và hình thức minh oan. Trình bày tình hình minh oan cho người bị oan trong tố tụng hình sự của Việt Nam trong thời gian qua, qua nghiên cứu một (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51636
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01925_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 753.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.