Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51639
Title: Pháp luật về nuôi con nuôi có yêu tố nước ngoài của Việt Nam trong mối tương quan với Công ước Lahay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Vũ, Đức Long, người hướng dẫn
Vũ, Kim Dung
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Nuôi con nuôi;Công ước Lahay
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Trình bày một cách logic và khái quát về những quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam trong mối tương quan với các nguyên tắc, yêu cầu cơ bản của công ước Lahay, làm sáng tỏ những điểm tương đồng, những điểm còn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51639
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002346_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 828.26 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.