Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51641
Title: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự ở tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Lê, Thu Hà, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Công
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Thi hành án;Bắc giang
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 81 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Làm rõ những cơ sở lý luận về thi hành án dân sự. Đánh giá đúng đắn và toàn diện về thực trạng về thi hành án dân sự ở tỉnh Bắc Giang. Phân tích nguyên nhân của thực trạng đó. Đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự: tăng cư (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51641
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002344_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 884.6 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.