Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51644
Title: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con khi cha mẹ ly hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Phương Lan , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Giang
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Luật hôn nhân và gia đình
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Làm rõ những vấn đề lý luận chung về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các con khi cha mẹ ly hôn. Nêu rõ sự cần thiết khách quan phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các con khi cha mẹ ly hôn. Phân tích việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình Việt N (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51644
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002332_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 798.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.