Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51645
Title: Quyền khai sinh, khai tử theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng quyền khai sinh khai tử trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Quyền khai sinh;Quyền khai tử
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 80 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đặc biệt là công tác khai sinh, khai tử. Đánh giá thực tiễn của công tác đăng ký khai sinh, khai tử cũng như việc thực hiện quyền khai sinh,khai tử của công dân, tổ chức. Đưa ra n (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51645
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002329_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 648.12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.