Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51647
Title: Pháp luật về giải quyết tranh chấp nhà ở và quyền sử dụng đất khi ly hôn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Phương Lan , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Xuân
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Quyền sử dụng đất
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu những vấn đề lý luận trong việc giải quyết tranh chấp nhà ở và quyền sử dụng đất của vợ chồng. Luận văn phân tích những quy định của pháp luật làm căn cứ giải quyết tranh chấp, nguyên tắc giải quyết tranh chấp, cơ chế giải quyết tranh chấp nhà ở (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51647
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002327_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 757.56 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.