Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51652
Title: Hòa giải vụ việc dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Bùi, Thị Huyền , người hướng dẫn
Lê, Thị Bích
Keywords: Luật dân sự;Hòa giải;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng dân sự
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về hòa giải vụ việc dân sự như khái niệm, đặc điểm của hòa giải vụ việc dân sự, cơ sở, nội dung của hòa giải vụ việc dân sự. Phân tích, làm sáng tỏ các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành về hòa giải v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51652
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002319_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 778.38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.