Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51653
Title: Thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình - thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng Thương mại Quốc tế Việt Nam - đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn
Phùng, Văn Hiếu
Keywords: Luật dân sự;Thế chấp quyền sử dụng đất;Luật đất đai;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 100 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ những vấn đề lý luận của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình tại các NHTM như: khái niệm, đặc điểm quyền sử dụng đất, khái niệm về thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình....Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng pháp lu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51653
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002312_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 786.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.