Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51658
Title: Thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phùng, Trung Tập, người hướng dẫn
Ngô, Thị Huyền
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Quyền sử dụng đất;Thừa kế
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Xây dựng các khái niệm về thừa kế, thừa kế quyền sử dụng đất. Tìm hiểu, phân tích về loại di sản đặc biệt là quyền sử dụng đất. Vận dụng phù hợp những quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai để nghiên cứu về các hình thức thừa kế quyền sử dụng đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51658
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002287_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 705.33 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.