Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51659
Title: Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phương Hải
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Hành vi xâm phạm;Quyền sở hữu công nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu về hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý. Nêu và phân tích các dạng hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý. Nêu và phân tích, đánh giá các phương thức xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý. Nêu ra thực trạng về hành (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51659
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002281_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 625.81 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.