Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51660
Title: Giao dịch dân sự đối với tài sản hình thành trong tương lai : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Bùi, Đăng Hiếu , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Kim Huế
Keywords: Tài sản;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 114 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
Trình bày những vấn đề lý luận chung về giao dịch dân sự đối với tài sản hình thành trong tương lai. Nghiên cứu quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch dân sự đối với tài sản hình thành trong tương lai. Kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51660
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002245_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.