Giao dịch dân sự đối với tài sản hình thành trong tương lai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51660Giao dịch dân sự đối với tài sản hình thành trong tương lai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51660