Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51662
Title: Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Bùi, Đăng Hiếu , người hướng dẫn
Nguyễn, Bá Thắng
Keywords: Quyền sử dụng đất;Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Hợp đồng chuyển nhượng
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu hệ thống quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nhận diện đậm nét vai trò và vị trí của Tòa án nhân dân trong giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đặt trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chí (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51662
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002243_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 917.59 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.