Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51669
Title: Biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Lê, Thu Hà , người hướng dẫn
Lê, Đình Nam
Keywords: Biện pháp cưỡng chế;Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Thi hành án;Vụ án dân sự
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu các đặc trưng nổi bật của địa bàn thành phố Hà Nội, sự tác động của những đặc trưng này tới hoạt động Thi hành án dân sự (THADS) sự nói chung cũng như hoạt động cưỡng chế ở thành phố Hà Nội, nghiên cứu tổ chức, kết quả hoạt động THADS, đặc biệt là (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51669
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002209_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 862.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.