Biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51669Biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51669