Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51670
Title: Chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Đinh, Trung Tụng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Nhàn
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Luật tố tụng dân sự;Chế định hòa giải
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 91 tr. + không CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Nghiên cứu một cách khái quát những vấn đề chung của chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. Phân tích nội dung cụ thể của chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự hiện hành. Đánh giá thực tiễn áp dụng chế định hòa giải trong phá (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51670
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002197_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 59.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.