Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51676
Title: Hoàn thiện chế định khởi kiện và thụ lý án Dân sự trong Pháp luật Tố tụng Dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 30
Authors: Lê, Thu Hà, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Hiền
Keywords: Luật dân sự;Tố tụng dân sự;Pháp luật Việt Nam;Chế định khởi kiện;Thụ lý vụ án
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu một cách đầy đủ và có hệ thống các quy định của pháp luật Tố tụng Dân sự (TTDS) Việt Nam về khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự. Nghiên cứu và phân tích khái niệm, bản chất, đặc điểm về thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự để làm sáng tỏ một số v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51676
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001480_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.