Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51690
Title: Mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn, người hướng dẫn
Ngô, Quang Cháng
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Nhà ở;Thương mại;Luật đất đai
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 114 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa những văn bản pháp luật điều chỉnh quan hệ mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai. Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai và xu thế phát triển của c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51690
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001183_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.