Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51695
Title: ÁP dụng pháp luật dân sự về hiệu lực của di chúc trong thực tiễn xét xử của tòa án : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phùng, Trung Tập , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phương Thanh
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Di chúc;Toàn án
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 91 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo pháp luật Việt Nam. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật dân sự về hiệu lực của di chúc trong thực tiễn xét xử của Tòa án, làm rõ những quy định phù hợp, chưa phù hợp hoặc chưa đồng bộ của Bộ luật Dân (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51695
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000938_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.