Hợp đồng ủy quyền trong giao dịch đối với nhà chung cư

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51696Hợp đồng ủy quyền trong giao dịch đối với nhà chung cư

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51696