Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51696
Title: Hợp đồng ủy quyền trong giao dịch đối với nhà chung cư : Luận văn ThS. Luật : 60 38 30
Authors: Bùi, Đăng Hiếu , người hướng dẫn
Ma, Thị Thanh Hiếu
Keywords: Hợp đồng ủy quyền;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Nhà chung cư
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 86 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng ủy quyền. Nghiên cứu thực tiễn giao dịch nhà ở chung cư hiện nay, rút ra những nguyên nhân người tham gia giao dịch lựa chọn hình thức ủy quyền khi giao dịch nhà ở chung cư trên thị trường. Dựa trên căn cứ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51696
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000934_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.