Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51699
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của Pháp luật Việt Nam trong xu thế hội nhập : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Phương Lan , người hướng dẫn
Nguyễn, Cao Hiến
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Kết hôn
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 127 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ một số vấn đề lý luận về việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài như khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc giải quyết quan hệ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài và ý nghĩa việc pháp luật ghi nhận quan hệ kết hôn có yếu tố (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51699
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000924_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.