Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51700
Title: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi trái pháp luật gây ra theo Bộ luật dân sự năm 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Am Hiểu , người hướng dẫn
Nguyễn, Quỳnh Anh
Keywords: Bồi thường thiệt hại;Hành vi trái pháp luật;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Hợp đồng
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 126 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày khái quát về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi trái pháp luật gây ra trong pháp luật Việt Nam. Phân tích, làm rõ các quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi trái p (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51700
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000921_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.