Bảo lãnh trong quan hệ vay tiền ở các tổ chức tín dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51704Bảo lãnh trong quan hệ vay tiền ở các tổ chức tín dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51704