Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51704
Title: Bảo lãnh trong quan hệ vay tiền ở các tổ chức tín dụng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phạm, Văn Tuyết , người hướng dẫn
Trần, Phú Dũng
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Tổ chức tín dụng;Vay tiền;Bảo lãnh
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về bảo lãnh: khái niệm, đặc điểm, phân biệt giữa bảo lãnh vay tiền với bảo lãnh ngân hàng. Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về bảo lãnh trong quan hệ vay tiền ở các tổ chức tín dụng. Phân tích thực tr (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51704
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000878_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.