Điều lệ pháp nhân theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51705Điều lệ pháp nhân theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51705