Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51705
Title: Điều lệ pháp nhân theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh, người hướng dẫn
Phan, Thị Mai
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật;Điều lệ pháp nhân;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 123 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về Điều lệ pháp nhân. Phân tích, đánh giá những quy định về Điều lệ pháp nhân theo pháp luật Việt Nam như: nội dung điều lệ, trình tự xác lập, thông qua, sửa đổi áp dụng, thực trạng áp dụng. Từ đó (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51705
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000871_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.