Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51706
Title: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo pháp luật dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 30
Authors: Phùng, Trung Tập , người hướng dẫn
Hoàng, Đạo
Keywords: Bồi thường thiệt hại;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật.
Abstract: Phân tích những cơ sở xác định thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra (thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức khoẻ); Phân định cụ thể từng trường hợp chủ sở hữu, người được giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn (...)
Electronic Resources
149 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51706
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000844_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.