Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51708
Title: Cơ sở lý luận và thực tiễn điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Văn Cừ, người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Mai
Keywords: Luật dân sự;Hôn nhân gia đình;Tài sản;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 120 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khái quát chung về quan hệ tài sản của vợ chồng; Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000. Thực tiễn áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ tài sản vợ chồng và một số kiến (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51708
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000828_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.