Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51709
Title: Những khía cạng pháp lý về quyền sở hữu nhà chung cư : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn, người hướng dẫn
Lương, Hải Bình
Keywords: Nhà chung cư;Quyền sở hữu;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ cơ sở lý luận về quyền sở hữu trong nhà chung cư. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu trong nhà chung cư hiện nay. Phân tích thực trạng, đánh giá những điểm còn hạn chế của các quy định pháp luật về quyền sở hữu trong nhà (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51709
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000818_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 823.49 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.