Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51710
Title: Giao kết hợp đồng dân sự theo bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn
Dương, Thị Ngọc Chiến
Keywords: Luật dân sự;Hợp đồng dân sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu vấn đề lý luận cơ bản về giao kết hợp đồng dân sự của pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia và pháp luật Việt Nam. Phân tích thực trạng và quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam về giao kết hợp đồng dân sự. Đưa ra những nhận xét, đánh giá t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51710
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000817_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 853.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.