Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật dân sự Việt Nam 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51711Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật dân sự Việt Nam 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51711