Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51711
Title: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật dân sự Việt Nam 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Quang Tuyến, người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Tuyến
Keywords: Luật dân sự;Đất đai;Pháp luật Việt Nam;Quyền sử dụng đất
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tìm hiểu, nghiên cứu bản chất, đặc trưng của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (HĐCNQSDĐ) đặt trong mối quan hệ với các quy định về chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phân tích các quy định của pháp luật liên quan (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51711
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000628_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.