Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51722
Title: Quyền đối vật trong Luật tư La Mã và ảnh hưởng đối với pháp luật Việt Nam hiện hành : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Bùi, Đăng Hiếu, người hướng dẫn
Lê, Thị Liên Hương
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Luật tư La Mã;Quyền đối vật
Issue Date: 2010
Abstract: 83 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát chung về tư pháp La mã và quan hệ vật quyền trong tư pháp La mã. Nghiên cứu vật trong tư pháp la mã: khái niệm và phân loại; Quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Trình bày vật quyền trong tư pháp La mã: Quyền chiếm hữu; Quyền sở hữu; Quyền địa (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51722
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000395_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 741.06 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.