Quyền đối vật trong Luật tư La Mã và ảnh hưởng đối với pháp luật Việt Nam hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51722Quyền đối vật trong Luật tư La Mã và ảnh hưởng đối với pháp luật Việt Nam hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51722